Goed voor Mekaar
Op De Keg hebben we gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming. Vanuit onze basisprincipes is het van groot belang dat we respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan. Dat geldt voor de gehele leef-/werkgemeenschap: kinderen, onderwijsteam en ouders!
  • hoe leren we begrip voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen?
  • hoe gaan we om met conflicten?
  • waaruit blijkt dat we respect voor elkaar hebben?
Speciaal voor het jenaplanonderwijs is de aanpak van De Vreedzame School toepasbaar gemaakt voor de driejarige stamgroepen. Deze aanpak heeft de naam GoedvoorMekaar gekregen.
Gedurende drie schooljaren kregen we een intensieve training o.l.v. Peter te Riele van het JAS (Jenaplan Advies en Scholing, een begeleidingsdienst voor jenaplanscholen) om ons deze aanpak eigen te maken. De hoofdactiviteiten lagen daarbij op school (dagelijks bij team en kinderen), maar ook de ouders werden hierbij betrokken. Het is namelijk erg belangrijk, dat ook thuis deze lijn wordt doorgezet.
Door deze aanpak willen we uitwassen als pesten vr zijn. Dus niet een protocol in werking laten treden als er al gepest wordt, maar proberen dit te voorkomen.
We hebben dit beschreven in ons document "Protocol exceptioneel gedrag, waaronder pesten". U kunt dit document hier downloaden.
De Vreedzame School-aanpak is door de minister goedgekeurd als anti-pestmethode.

Jaarlijks worden mediators opgeleid. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er eerst gesolliciteerd worden. De kinderen die daarna mogen deelnemen, leren hoe ze andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Vaardigheden die ze daarbij inzetten zijn o.a. actief luisteren, je inleven, geduldig zijn, de ander in zijn waarde laten.

Meer informatie over GoedvoorMekaar/De Vreedzame School en onze begeleider Peter te Riele leest u in bijgaand artikel.