Goed voor Mekaar
Op De Keg hebben we gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming. Vanuit onze basisprincipes is het van groot belang dat we respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan. Dat geldt voor de gehele leef-/werkgemeenschap: kinderen, onderwijsteam en ouders!
  • hoe leren we begrip voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen?
  • hoe gaan we om met conflicten?
  • waaruit blijkt dat we respect voor elkaar hebben?
Speciaal voor het jenaplanonderwijs is er een aanpak gemaakt voor driejarige stamgroepen. Deze aanpak heeft de naam GoedvoorMekaar.
Door deze aanpak willen we pesten vóór zijn. Dus niet een protocol in werking laten treden als er al gepest wordt, maar proberen dit te voorkomen.
We hebben dit beschreven in ons document "Protocol exceptioneel gedrag, waaronder pesten". U kunt dit document hier downloaden.
De GoedvoorMekaar-aanpak is door de minister goedgekeurd als anti-pestmethode.

Jaarlijks worden mediatoren opgeleid. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er eerst gesolliciteerd worden. De kinderen die daarna mogen deelnemen, leren hoe ze andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Vaardigheden die ze daarbij inzetten zijn o.a. actief luisteren, je inleven, geduldig zijn, de ander in zijn waarde laten.

In de bovenbouwgroepen werken we geregeld met een extra katern in de GoedvoorMekaar-blokken over sociale media en het gebruik van Whatsapp. Elk blok zal er 1 les in het teken staan van sociale media en het gebruik van Whatsapp. De lessen die ontwikkeld zijn sluiten aan bij het hoofdthema van elk blok.