Ouderpanel
 
Wat is een ouderpanel?
Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en school.
De gespreksthema’s kunnen daarbij variëren.
Een ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s. Uiteraard zijn we gedeeltelijk ook gebonden aan de (on)mogelijkheden van extrene begeleiders. 
In het schooljaar 2017-2018 willen wij het ouderpanel op de keg weer opstarten.

Hoe wordt het ouderpanel georganiseerd?
Zoals gezegd zijn alle ouders hiervoor uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst op school wordt het thema nader toegelicht, waarna ouders in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. De verschillende meningen worden daarna  uitgewisseld. Van de avond wordt een verslag gemaakt dat in het Kegjournaal wordt geplaatst.

 Wat doet de school met de opbrengsten?
Het verslag wordt besproken in de teamvergadering, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Verbeterpunten worden besproken en gewogen. Vervolgens wordt in het Kegjournaal vermeld wat er ten aanzien van de suggesties, gedaan door het ouderpanel, besloten is.
 

Wanneer vindt het volgende ouderpanel plaats?
We proberen het ouderpanel zoveel mogelijk een actuele betekenis te geven. Onderwerp en datum van het volgende ouderpanel is dan ook nog niet bekend. Zodra dit is vastgesteld, kunt u dat hier lezen en in het Kegjournaal.

We vinden het belangrijk om de mening van ouders te betrekken bij het maken en bijstellen van ons beleid. We hopen dan ook dat u hieraan deelneemt. 
Immers:  samen maken we de school.