Openbare Jenaplanschool De Keg Venray


De oudervereniging (OV)

Als u ouder bent van een of meer kinderen op de Keg, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging. Uit en door alle leden van deze oudervereniging worden de leden van de ouderraad gekozen. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering in oktober.

De ouderraad (OR)
De OR bestaat momenteel uit 8 leden. 
Maandelijks wordt er vergaderd, op de eerste woensdag van de maand. May Rood-Scheers neemt aan deze vergaderingen deel als contactpersoon vanuit het team. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 
U kunt de OR bereiken via het e-mailadres ouderraad@dekeg.nl

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en team. Uiteindelijk kunnen de kinderen daardoor een beter en breder aanbod krijgen. De taken die de ouderraad verricht zijn dan ook vooral onderwijsondersteunend.
Daarnaast helpt de ouderraad mee om de groei en de bloei van de school te bevorderen.

Wat doet de ouderraad zoal?
Bij activiteiten zoals sportdagen, introductiedagen, feestdagen en schoolreisjes ondersteunt de ouderraad het team bij de organisatie en de uitvoering.

Diverse ouderactiviteiten, zoals de avondvierdaagse, de ouderhulp, de verkeerswerkgroep, de luizenscreening en buitenschoolse sportactiviteiten worden in samenspraak met het team georganiseerd en/of gecoördineerd.

De ouderraad helpt, indien nodig, bij het werven van ouders voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van het onderwijs (keuzecursus, leesonderwijs).

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen de school door meningen en signalen van ouders kenbaar en bespreekbaar te maken bij de stamgroepleiders en/of de directie.

Volgende OR-vergadering
De vergaderingen vinden in principe altijd plaats op de eerste woensdag van de maand, van 20.00-22.00u.
Dit schooljaar zijn de vergaderingen op onderstaande data.

 Woensdag     2     september   2020 
 Woensdag    7  oktober  2020 (jaarvergadering) 
 Woensdag     4  november  2020
 Woensdag    2  december  2020
 Woensdag    6  januari  2021
 Woensdag    3  maart  2021
 Woensdag    7  april  2021 
 Woensdag    2  juni  2021 
 Dinsdag    6  juni  2021


De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom.
We zouden het wel fijn vinden, als u even laat weten dat u komt. Dat kan via ouderraad@dekeg.nl of info@dekeg.nl.