De oudervereniging (OV)
Als u ouder bent van een of meer kinderen op de Keg, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging. Uit en door alle leden van deze oudervereniging worden de leden van de ouderraad gekozen. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering in oktober.

De ouderraad (OR)
De OR bestaat momenteel uit 8 leden. De samenstelling van de OR vindt u op de volgende pagina.
Maandelijks wordt er vergaderd, op de eerste woensdag van de maand. Mirjam Ernens neemt aan deze vergaderingen deel als contactpersoon vanuit het team. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 
De agenda voor de eerstvolgende vergadering wordt altijd op deze site gepubliceerd. U kunt de OR bereiken op het e-mailadres ouderraad@dekeg.nl

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en team. Uiteindelijk kunnen de kinderen daardoor een beter en breder aanbod krijgen. De taken die de ouderraad verricht zijn dan ook vooral onderwijsondersteunend.
Daarnaast helpt de ouderraad mee om de groei en de bloei van de school te bevorderen.

Wat doet de ouderraad zoal?
Bij activiteiten zoals sportdagen, introductiedagen, feestdagen en schoolreisjes ondersteunt de ouderraad het team bij de organisatie en de uitvoering.

Diverse ouderactiviteiten, zoals de avondvierdaagse, de ouderhulp, de verkeerswerkgroep, de luizenscreening en buitenschoolse sportactiviteiten worden in samenspraak met het team georganiseerd en/of gecoördineerd.

De ouderraad helpt, indien nodig, bij het werven van ouders voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van het onderwijs (keuzecursus, leesonderwijs).

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen de school door meningen en signalen van ouders kenbaar en bespreekbaar te maken bij de stamgroepleiders en/of de directie.


Ouderbijdrage 2017-2018
Hier vindt u de brief voor de ouderbijdrage 2017-2018