Zoeken

Resultaten in Pagina's
44
Aanmelden - Kind aanmelden Gelieve deze pagina niet te verwijderen. Deze pagina is gekoppeld aan een element in de nieuwe layout van uw website. Wanneer u deze pagina verwijderd, werkt de link niet meer. Voor... Lees meer...
Aanmelden - Aanmelden Centrale aanmelding Ieder schooljaar is er in de periode februari/maart een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op deze dag moeten de kinderen die in het daarop... Lees meer...
Algemeen - Algemeen Onze school is een openbare school en maakt onderdeel uit van SPOVenray. Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte... Lees meer...
Avondvierdaagse - Avondvierdaagse   Algemeen Ieder jaar in juni is de Avondvierdaagse in Venray. Een fantastisch, sportief en gezellig evenement voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente... Lees meer...
Bovenbouw - Bovenbouw voor kinderen van 9-12 jaar Onze bovenbouw bestaat uit 4 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten "jongste", "middelste" en "oudste" kinderen (6e, 7e en 8e jaars). In de... Lees meer...
De basisprincipes - Basisprincipes Jenaplan Onderstaande basisprincipes zijn richtinggevend voor onderwijs en opvoeding op onze school. Ze houden o.a. in, dat ieder mens het recht heeft zijn eigen levensdoelen na te... Lees meer...
De eerste jenaplanschool - De eerste jenaplanschool Van de eerste jenaplanschool in de Duitse stad Jena hebben we een heel mooie foto uit 1927. Klik hier met je muis. En hier zie je, hoe ze er nu uitziet. ... Lees meer...
De school - Lees meer...
Documenten - Documenten In de schoolgids wordt regelmatig verwezen naar bepaalde (beleids)documenten. U vindt ze hieronder. Aanname-, toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid Convenant Veilige... Lees meer...
Durf je ergens niet over te praten? - Durf je ergens niet over te praten? Heb je thuis of ergens anders problemen? Zit je in een dip en je weet niet met wie je hierover kunt praten? Ben je verliefd en je weet niet wat je ermee moet? ... Lees meer...
Gezinscoaches - Gezinscoaches Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gezinscoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan... Lees meer...
Goed voor Mekaar - Goed voor Mekaar Op De Keg hebben we gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming. Vanuit onze basisprincipes is het van groot belang dat we respectvol met elkaar en met... Lees meer...
Hallo jongens en meisjes - Hallo jongens en meisjes! Op deze bladzijde willen we proberen om voor jullie allerlei interessante en leuke dingen te zetten. Misschien heb je zelf ook wel goede tips. Laat dat dan even weten! ... Lees meer...
Huiselijk geweld - Huiselijk geweld Veilig thuis Het AMK is per 01 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: Veilig Thuis. De bedoeling is breder: als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun... Lees meer...
In de praktijk - In de praktijk In onze leef- en werkgemeenschap is het belangrijk, dat kinderen leren samen met anderen te leren en verantwoordelijkheid te dragen. Naast de aandacht die er is voor het... Lees meer...
Jenaplan, wat is dat? - Jenaplan, wat is dat? Al heel lang geleden woonde er in Duitsland een jongetje dat Peter heette. Zijn achternaam was Petersen. Toen kleine Peter groot werd, ging hij opvoedkunde studeren. Hij werd... Lees meer...
Kinderraad - De Kinderraad Op onze school hebben we een Kinderraad. Een belangrijk onderdeel in het kader van Burgerschapsvorming, de moderne variant van de democratische school zoals Peter Petersen die voor... Lees meer...
Leerlingen - Lees meer...
Medezeggenschapsraad - Medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat aan het begin van het schooljaar 2016-2017 uit 6 leden:  3 ouders: Masja van der Sanden (voorzitter), Simone Martens en Hanneke Conjaerts. en ... Lees meer...
Middenbouw - Middenbouw voor kinderen van 6-9 jaar Onze middenbouw bestaat uit 3 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten "jongste", "middelste" en "oudste" kinderen (3e, 4e en 5e jaars). In de... Lees meer...
Onderbouw - Onderbouw voor kinderen van 4-6 jaar Onze onderbouw bestaat uit 3 stamgroepen. In iedere stamgroep zitten "oudste" en "jongste" kinderen (1e en 2e jaars). In de loop van een... Lees meer...
Ouderbijdrage - Ouderbijdrage We willen het onderwijs aan de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Omdat we met ons jenaplanonderwijs meer willen dan de standaard die door de wet wordt bepaald, hebben we... Lees meer...
Ouderpanel - Ouderpanel   Wat is een ouderpanel? Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en school. De gespreksthema’s kunnen daarbij variëren. Een ouderpanel is een extra... Lees meer...
Ouderportaal - Sinds januari 2018 zijn we gestart met het ouderportaal van BasisOnline. BasisOnline zijn de vormgevers voor de website en hebben tevens het ouderportaal ontwikkeld. Nagenoeg alle ouders zijn... Lees meer...
Ouderraad - De oudervereniging (OV) Als u ouder bent van een of meer kinderen op de Keg, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging. Uit en door alle leden van deze oudervereniging worden... Lees meer...
Ouders - Lees meer...
Passend Onderwijs - Passend Onderwijs Op 01 augustus 2014 trad de wetswijziging Passend Onderwijs in werking. Schoolbesturen kregen de “Zorgplicht”, met de middelen en de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs. ... Lees meer...
Peuterspeelzaal - Peuterspeelzaal Vanaf januari 2018 is in De Keg is ook een peuterspeelzaal gevestigd: Het Nest De peuterspeelzaal werkt volgens een pedagogisch plan aan een optimale start voor ieder kind.... Lees meer...
Plan Veltum - Veelzijdig onderwijs onder één dak? De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 juni bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de locatie Veltum. Daarmee ontstaat... Lees meer...
Samenstelling OR - Samenstelling OR Tot de jaargvergadering in oktober 2017 bestaat de ouderraad uit de volgende leden. F. Jansen (voorzitter) Gijs Platzbeecker (secretaris) Martine Litjens... Lees meer...
Schoolgids - Schoolgids Gelieve deze pagina niet te verwijderen. Deze pagina is gekoppeld aan een element in de nieuwe layout van uw website. Wanneer u deze pagina verwijderd, werkt de link niet meer. Voor het... Lees meer...
Schoolgids - Schoolgids In de schoolgids kunt u lezen, hoe er op onze school gewerkt wordt. Waar staan we voor en hoe doen we dat? Evenals deze website, kan de gids voor toekomstige ouders ook een... Lees meer...
Schooltijden - Schooltijden Gelieve deze pagina niet te verwijderen. Deze pagina is gekoppeld aan een element in de nieuwe layout van uw website. Wanneer u deze pagina verwijderd, werkt de link niet meer. Voor... Lees meer...
Schooltijden en BSO - Schooltijden en kinderopvang Wij hebben een zgn. continurooster. Dat houdt in, dat kinderen van 8.30u tot 14.30u aaneengesloten op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen... Lees meer...
Vakantierooster - Lees meer...
Vakanties 2017-2018 - Vakanties 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 begint op maandag 28 augustus 2017 en de zomervakantie van 2018 begint op vrijdagmiddag 6 juli.     ... Lees meer...
Vakanties 2018-2019 - Vakanties 2018-2019 Het schooljaar 2018-2019 begint op maandag 20 augustus 2018 en de zomervakantie van 2019 begint op vrijdagmiddag 5 juli 2019.   ... Lees meer...
Verlof - Verlof   Lees meer...
Verlof - Verlof Buiten de genoemde dagen in het vakantierooster kunt u geen verlof aanvragen voor extra vakanties of vrije dagen. Verlof kan alleen worden toegestaan bij bijzondere omstandigheden. U dient... Lees meer...
Volgende OR-vergadering - Volgende OR-vergadering De vergaderingen vinden in principe altijd plaats op de eerste woensdag van de maand. Een enkele keer wijkt dit af. De vergaderingen in het schooljaar 2017-2018 vinden... Lees meer...
Wat zijn stamgroepen? - Wat zijn stamgroepen? Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas is een groep kinderen, van meestal (ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof krijgt aangeboden. In... Lees meer...
Word je gepest of heb je andere problemen? - Word je gepest? Als je gepest wordt, kun je terecht bij www.pestweb.nl   Pestweb is elke schooldag open. Kijk op de site voor de openingstijden. Je kunt via deze site chatten of mailen... Lees meer...
Zoeken - zoekpagina Lees meer...
home - Welkom bij De Keg Welkom alle kinderen, ouders en vrijwilligers . Fijn om elkaar weer elke dag op de Keg te ontmoeten. Laten wij er SAMEN een mooi, leerzaam en respectvol schooljaar van... Lees meer...
Resultaten in Kalender
2
Sportochtend De Keg - Sportochtend die bij het schoolproject "voeding en bewegen" hoort. Lees meer...
test - 63w6 Lees meer...